Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4

Isasasa lemidlalo Mayoral CupLIYAKHULA isasasa lemidlalo yaseMzumbe yaminyaka yonke eyaziwa nge-Mayoral Cup. Imidlalo yalo nyaka (2015) ibisezingeni eliphezulu kakhulu, njengoba abantu abasha bekhombise ikhono elimangalisayo emidlalweni eyehlukene. Kule midlalo bekuqhudelana ama-Cluster kanti bese kungumkhumulajezi, emuva kwemidlalo yama Wadi.


Lemidlalo yamanqamu idlalelwe ezinkundleni zemidlalo zaseMabheleni, kuWard-06. Abathandi bezemidlalo abebegcwele inkundla bakhombise enkulu injabulo, bethokozele ikhono elikhonjiswa abantu abasha, njengoba abafana namantombazane bebeshaya ibhola elinenkosi phakathi.


Ivula lemidlalo yamanqamu, iMeya yoMkhandlu, uKhansela Sydney Gumede uthe isifiso sabo njengoMkhandlu ukubona kukhula izinhlobo zemidlalo eyahlukene, abantu abasha baseMzumbe libakhokhele ikhono labo.


“Sijabule kakhulu ukubona abantu abasha bebamba iqhaza kwezemidlalo. Kodwa isifiso sethu esikhulu kakhulu ukuthi singaboni ibhola lezinyawo nelomnqakiswano minyaka yonke, sifisa ukuthi sibone nale midlalo ebeyaziwa njengeyabelungu idlalwa naseMzumbe. Sifisa abantu abasha bakwazi ukusebenzisa ikhono labo lezemidlalo ukushintsha izimpilo zabo ezemindeni yabo nemiphakathi abaphuma kuyo,” kubeka uMeya.

Emqhudelwaleni wabafana iqembu lePolar Stars liphume phambili lathola indebe kanye noR 5000. Iqembu lesibili lithole uR3000 kanye nejezi elisha. Iqembu eliphume isithathu lithole imali engama- R2000 kanye nezimedali. Lemidlalo yaqala emawadini yase iya kumaCluster, kwagcinwa ngomkhumulajezi.


Imenenja yehhovisi lokuthuthukiswa kwabantu abasha, okuyilona elihlela lemidlalo minyaka yonke, uMnu Philani Zama uthi izinga lizokhuphuka minyaka yonke ukuze ezemidlalo zilethe ushintsho emiphakathini.


“sesibonile ukuthi likhulu kakhulu ikhono lezemidlao eMzumbe namaphethelo. Abantu abasha bakhombisa ikhono eliyisimanga. Isifiso sethu kuleminyaka ezayo ukuthi sibe nochwepheshe abaphuma emaqenjini amakhulu abazokwazi ukuhlonza lamakhono, baphinde bathathe labo abenza kahle ukuze kukhule ikhono labo, ngelinye ilanga sibabone bemele izwe laseNingizimu Afrika kwezemidlalo,” kuphetha okaWosiyane.