Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4

Ivalwe ngolunye unyawo inyanga yaBashaIVALWE ngegiya eliphezulu inyanga yabantu abasha kumasipala waseMzumbe. Njengoba inyanga ka-June isuke igcwele inyinyitheka izinhlelo zokuthuthukiswa kwabantu abasha ezweni lonke, umasipala waseMzumbe ubambisene neNational Youth Development Agency (NYDA) noMnyango weZokuthuthukiswa kweZindawo Zasemakhaya neZemihlaba (Department Rural Development and Land Reform) basonge le nyanga yabantu abasha ngokuletha intuthuko kwesinye sezikole sazeMzumbe, iBuhle Bethu High School.


Lo mcimbi obubanjelwe ehholo lomphakathi iNdumakude, khona kuWard-13 ngoLwesibili, ubuhlabahlose ngamakhono ahlukene abekhonjiswa izingane zalesi kole. Kanti inhloso ngqangi yalo mcimbi bekungu kwazisa umphakathi ngentuthuko eshiywe uMnyango, ulungisa lesikole uphinde uthembisa nangokusisiza ngemifundaze kulabo bafundi abenza kahle.


Lesi kole uMnyango weZokuthuthukiswa kweZindawo Zasemakhaya neZemihlaba usilungise ngemali elinganiselwa ku-R150,000.00 ufaka amafasitela, izicabha, sipendwa, kulungiswa nophahla. Kanti uBuhle Bethu kukhethwe ngaphansi kwalolu hlelo njengesikole esisendaweni yasemakhaya kodwa esigila izimanga uma kuziwa kwezokuphumelela kukamatikuletsheni.


Ophethe uphiko lwabantu abasha (Youth Directorate) kulo mnyango, uMnu Godfrey Nkosi uthi intuthuko yabantu abasha ezindaweni zasemakhaya, bayibeke phambili njengohulumeni, kwazise izindawo zasemakhaya bezisalele emuva ngentuthuko ngenxa kahulumeni waphambilini.


“Njengo Mnyango izinhlelo ezefuze lezi, okuwukuthuthukisa izindawo zasemakhaya, abantu abasha nezemfundo sikubeke eqhulwini. Kusijabulisa kakhulu ukuthu sifinyelele nasezinkalweni zaseMzumbe ukuletha lentuthuko. Sithi abantu abasha abaqinise kakhulu kwezemfundo ukuze baqasheke, badale namathuba emisebenzi ngokusungula amabhizinisi,” kubeka uNkosi.


Imeya yomkhandlu uKhansela Sydney Gumede ubonge kakhulu uMnyango weZokuthuthukiswa kweZindawo Zasemakhaya neZemihlaba, waphinde wande wanxenxa umphakathi ukuthi uzigade izakhiwo zomphakathi, njengoba zakhelwe ukusiza bona. “silubonga kakhulu lolu sizo olufakwe uhulumeni kazwe lonke, sicela umphakathi ube iso njengoba intuthuko isuke ilethelwe bona. Abafundi balesikole uBuhle Bethu baphoselwe insalelo manje yokuthi benze kahle kakhulu kunalaba fundi beminyaka eyedlule,” kuphetha uQwabwe.