Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 Bahlomule ngeComputer neTablet abaphumelele ngamalengiso  

Abazali, izingane, umphakathi kanye nothisha bahlanganyele eBhanoyi Hall (ward 7) bezochoma usiba lwegwalagwala kulabo abayishumi abenze kahle kumatikuletsheni ngonyaka odlule. Lo mcimbi obizwa ngeMthembeni Nasha Matric High Achievers, ungenye yezindlela uMasipala waseMzumbe ngaphansi kwehhovisi lokuthuthukiswa kwabantu abasha ogqugquzela ngayo ezemfumdo.


USyabonga Gumede ongusihlalo wesigungu sabantu abasha baseMzumbe (Umzumbe Youth Council) uphawule wathi, “Lolu hlelo elokukhuthaza ukuba abafundi bazimisele ngemfundo yabo ukuze bazakhele ikusasa eliqhakazile.” Uqhube wathi kuba intokozo kubona njenge sigungu esimele abantu abasha uma bebona imisebenzi emihle yabantu abasha.


USekela Meya woMkhandlu uCllr NY Mweshe uthe kuyajabilisa ukubona ukuthi siyanda isibalo sezingane ezifundela ubudokotela, “Unyaka nonyaka uma ngize kulomcimbi ngibona sikhula isibalo sabafundi ebenza izifundo zobudokotela.”


Ethula inkulumo yakhe uMeya waseMzumbe uCllr Sydney Gumede, ucele laba fundi abenze kahle ukuba bangakhohlwa imvelaphi yabo uma sebephothule izifundo zabo. “Singumkhandlu siyanicela ukuba nikhumbule ukuthi niqhamukaphi.” Lokhu ukusho edlulisa ukujabula kwakhe ngemiphumela emihle yebanga leshumi langonyaka odlule. UMeya uqhube wanaba ngezinhlelo nezibonelelo ezikhona ezisiza abantu abasha emkhandlwini okubalwa kuzona isibonelelo mali yokubhalisela ukufunda emaNyuvesi, ukuthuthukiswa kwezemidlalo kanye nokunye.


Okunguyena obashaye emakhanda bonke uNondumiso Dlamuka obefunda eBuhlebethu High (ward 13), osefunda eUniversity KwaZulu-Natal (UKZN) Medical School enza izifundo zobudokotela,  “Ukuze ngithole imiphumela emihle kanje bengeke ngiyithole ngaphandle kwenhlonipho nokuzimisela.” UDlamuka uqhubeke wadlulisela ukubonga umkhandlu waseMzumbe ngokuthi bathole ukunconywa kanye nokusekwa, wabe eseqwashisa abafundi bebanga leshumi ukuba baqale manje ukusebenza ukuze nabo baphumelele kahle bangene emanyuvesi.


Abafundi abathole imiklomelo bayishumi, kubalwa uDlamuka Nondumiso othole iLaptop, Virginia Tholakele Xolo (Fica High School) naye useUniversity KwaZulu-Natal (UKZN) Medical School enza izifundo zobudokotela othole iTablet ebiza R4500, Malusi Sithole (Mthwalume High School) othole iBook Voucher ka-R 2500, bonke laba abanye abayisikhombisa bathola imali yezincwadi elinganiselwa ku-R1000 umfundi ngamunye.  Banikezwa imiklomelo ezobasiza ezifundweni zabo emanyuvesi.


 1.  DLAMUKA NTW  BUHLEBETHU High School

 2.  XOLO TV  KWA FICA High School.

 3.  SITHOLE ME  MTHWALUME High School.  

 4.  BHENGU SM  MTHWALUME High School.

 5.  ZUKE S   MTHWALUME High School.

 6.  MTHEMBU KT  ISINAMUVA High School.

 7.  MHLONGO BH  BUHLEBETHU High School.

 8.  SHOZI N.  BUHLEBETHU High School.

 9   HLOPHE MH  BUHLEBETHU High School.

 10 SIKHAKHANE MM    BUHLEBETHU High School.