Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 Izifundo ngokongiwa kwamanzi emvula  

Ukungabikho kwezimvula nokuntuleka kwamanzi sekuvulele abantu amathuba emsebenzi nokuqeqesheka. UMasipala waseMzumbe wamukele uhlelo olongamelwe uMnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bendabuko wokongizwa kwamanzi. Loluhlelo olubizwa i-Rain Water Harvesting training, lapho kuqeqeshwa abantu abangama shumi amabili (20) ukuba baqede izinsuku eziyisi shiyagalombili (8) beqeqeshelwa, ukongiwa kwamanzi, ukufaka amathange amanzi,nokulungisa izinsiza zokusebenza.


Kulezinsuku eziyisishiyagalombili (8), ezintathu (3) zachithwa emakilasini befundiswa kabanzi ngomsebenzi, beqeqeshwa umuntu onesipiliyoni kulomkhakha.  Bese kuthi eziyisihlanu (5) ngezokuya ensimini beyozibambela mapthupha. Kumanje basebenzela laphaya kwaWard 14 lapho bewenzela ezindlini ezintathu ezakhiwayo khona .  Abantu abangenela loluhlelo kumele babenomazisi, ibanga leshumi nanye (Grade 11) kuyangaphezulu.  Abantu asebephothule zonke izigaba bathola izitifiketi (NQF Level 3) ezigunyazwe yi-SETA, okuyinhlangano ebhekelela ukuqeqeshwa kwabantu ngokusemthethweni.  Kanti futhi kuyaye kuhlolwe ukuthi ngabe izitifiketi ziyabasiza yini abantu ukuba bazithuthukisa ngokwabo.


Umphathi wezokuhlaliswa kwabantu uMnu Mphilisi Hlongwa, uthe, “Siyajabula ukuthi uMnyango wezokuHlaliswa kwabantu ukhethe thina ukuhlomula kulokuhlelo.”


Umnu Hlongwa uqhube wathi laba abangamashumi amabili abakhethiwe bangosonkontileka abasafufusa abadlule ekuhlungweni okunqala ukuze baqokwe ukuthola loluqeqesho. Bekunezidingo ebekumele bahlangabezane nazo ekufaka phakathi ukuba sesimweni esihle sezinkampani zabo zokwakha.


Omunye wabahlomulile uBongumusa Msomi uthe, “Kuyangijabulisa kakhulu ukuthola lelithuba nokuhlomula ngolwazi nekhono lokufaka amathange. Lelikhona enginalo manje lizolekelela kakhulu kazi njengoba kuntuleka kakhulu kanje amanze endaweni esizakhele.”