Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 Kuhlungwa uzime wozime  

Sebeqokiwe ozime abayishumi nanye abaphuma kuMasipala waseMzumbe abazoqhudelana kowonobuhle iQueen of High Schools.  Lomcimbi wokuhlunga ozime obubanjelwe ehholo lomphakathi eSibanini ukhombise elikhulu isasasa elibonakele ngesibalo sezikole ezibambe iqhaza.


Izikole ezingenele kubalwa iFica, iSithokozile, uMthwalume, iZibonele, iNqolobane, iKhathi kanye noMgamule High School. Lomucimbi uhlose ukuthi lezizikole ziveze amakhono azo kowozime.


Amakhwela, ukukikiza kanye nehlombe beliqhuma phezulu sezingena esiteji izintokazi zinyathela sengathi ziyesaba zivezela amajaji ikhono lazo.  Lomncintiswano ohlelwe iYonwaba Nathi ngokubambisana noMasipala waseMzumbe neHibiscus Coast, uMnyango wezokuPhepha nokuVikela uMphakathi uthole oxhaso kwaLove Life, Thami Express, Radio Sunny South, Ugu Youth Radio kanye neEYODO.


Loluhlelo lwenza omukhulu umehluko ukwelekelela onobuhle ngolwazi olunzulu ngendlela okumele baziphathe ngayo kulomkhakha. Ngaphambi kokuqala komcintiswano ozime bathole ithuba lenkulumo ngxoxo lapho bebelulekwa khona ngokuziphatha njengomuntu wesifazane osakhulayo. Ezihlokweni ebeziholwa uMnuz Khulekani Chiliza oqhamuka kwa Love Life, kuvele obala ukuthi izinkinga ezibhidlangile entsheni kubalwa uphuzo oludakayo, izidakamizwa, ucansi olungaphephile kanye nokukhulelwa kwentsha.  


Ephawula ngomcimbi, uNksz Sthembile Nxumalo ophethe iYonwaba Nathi uthe, “Inhloso ngqangi yalomcimbi bekuwukuvulela intsha ikakhulukazi yasemaphandleni ukuba  ithole amathuba okuzibonakalisa nokukhuphula ukuzethemba okuyithuba eliyimvelakancane ezindaweni zasemakhaya.” Uqhube wathi, “Sifisa ukwakha omama bakusasa abazohlonishwa umhlaba wonke futhi nathi siziqhenye ngabo.”  “Njengoba isiZulu sisho ukuthi ligotshwa lisemanzi nathi sifisa ukuqiniseka ukuthi sibanikeza ulwazi besebancane ukuze bakhule bewuqonda kahle lomkhakha. Sikhethe baba yishumi nanye abazomela uMzumbe ngoba bakwazile ukuphendula imibuzo ngokuzethemba,” kuphetha okaZwide.


UNksz Eve Mseleku ophethe iEYODO uthe, “Iningi lentsha linawo amakhono. Loko ngizibonele namhlanje. Inkinga ukuthi ezikoleni abawatholi amathuba uma uqhathanisa nezikole zasemalokishini.” Abaphumelele bazodlulela kowamanqamu ozobanjwa mhlaka 30 August 2014, uGu Sports and Leisure.


Sebebonke abaphumelele bami kanje      Thobeka Ngcobo - Mgamule High School

     Nosizo Mbutho      - Mthwalume High School

     Mbali Mchunu        - Mthwalume High School

     Asanda Mhlangu   - Mthwalume High School

     Sthabile Khomo    - Inqolobane High School

     Leean Cele              - Zibonele High School

     Xolisile Ndlovu     - Khathi High School

     Nombuso Jili          - Khathi High School

     Siwelile Nyawuza - KwaFica High School

     Slungile Malunga  - KwaFica High School

     Asanda Mwandla   - KwaFica High School