Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 Kuzophela nya ngezinyokanyoka -250 wezindlu zizofakwa ugesi kaMgayi  

Umphakathi owakhele indawo yakwaMgayi eSt Nevard ngaphansi kukaMasipala waseMzumbe kwa ward 9 uzwakalise ukuthakasela kakhulu ukubona intuthuko ezoshintsha izimpilo zawo ngendlela esheshayo emva kokuphendulwa kwesoyi lokufakwa kukagesi kulendawo.


Iphini likaMeya waseMzumbe uCllr N.Y. Mweshe ehambisana noSomlomo Cllr Sizwe Ngcobo namakhansela esigungu esiphezulu uCllr Matho Shozi noCllr Londolo Zungu baphendule isoyi enkundleni yezemidlalo kwaNogoduka. Lo gesi uzothatha izinyanga eziyisisithupha ukufakwa udle izigidi ezinhlanu. Ibalelwa emakhulwini amabili nanhlanu imizi ezohlomuloa kuloluhlelo.

Enkulumweni yakhe uSekela Meya ubonge umphakathi ngokuphuma ngobuningi bawo uyobamba iqhaza ezinkethweni ezedlule. Uqhube wathi izibalo zabantu abavotile zikhombe ukuthi abantu bakwaMgayi bazimisele ngohulumeni wabo. Ube esecela ukuthi umphakathi uzibambele mathupha uvikele intuthuko yowa. “Ngicela niwuphathe kahle lomsebenzi futhi niyivikele lentuthuko esiyiletha lapha ngoba akusiyo eyami noma ekaMeya kepha ngeyenu, sicela nibampimpe labo abantshontsha ugesi,” kunxusa uCllr Mweshe.


Umqondisi wakwaTechnical Services uMnuz Sandile Phakathi uthathe ithuba wethula ngokusemthethweni usonkontileka. Ube esechaza ukuthi msebenzi muni azobe ewenza lo sonkontileka. Naye use esehamba ezinyathelweni zikaSekela Meya ukuthi abantu bayiphathe kahle intuthuko yabo.


Iphini leMeya namakhansela baphendule isoyi lokufakwa kukagesi ezinkundleni zemidlalo kaNogoduka kwaWard 9