Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 Kuxoxiswana namadoda

Ihhovisi elibhekele amadoda nabantu besifazane eMzumbe ngokubambisana noMnyango wezeMpilo iTurton CHC ubambe umkhankaso wokuqwashisa ngoSugar Daddy eFountain Lake. Lomkhankaso bewubanjwe ngaphansi kwesiqubulo esithi “Phansi ngoSugar Daddy Phansi.”


UMeya kaMasipala waseMzumbe Khansela Sthembiso Gumede uxwayise abantu besilisa ukuthi bapheze ukudlala ngezingane ezincane, “Ukulala nezingane ezincane akukhombisa ukuthi uyindoda futhi kwehlisa isithunza sakho wena njengendoda.” Ube esengqungquzela amadoda ukuthi aye kohlola igazi emtholampilo, “Amadoda awayeke ukusebenzisa abantu besifazane abathandana nabo ukuzibona ukuthi sebenalo yini igciwane.” UGumede uthe amadoda alinda umuntu wesifazane athandana naye ukuthi ahlole bese ethatha leyomiphemela ukuthi kusho ukuthi naye akanalo igciwane, “Loko kusho ukuthi ukuze indoda izazi isimo sayo kumele ize ilale nomuntu wesifazane. Uma eselitholile igciwane uyothelela abanye ukuze bayomhlolela azazi naye ukuthi unalo.”


Eyala amadoda uDkt Nomsa Buso uthe amadoda awayeke ukuzibona sengathi ayahluleka ukuphatha imizi yawo uma engaphilile, “Kubalulekile ukuthi amadoda akhuphule izibalo zabantu besilisa ukuthi bayohlola igazi.”


Kulendawo abantu bebehlola igazi kanye nezifo zikashukela.