Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 Injabulo kuvulwa iholo likanokusho

Injabulo ibibhalwe ebusweni emphakathini waseHlokozi kwa ward 7 obuhlangene eHholo lomphakathi likanokusho elisha ceke ebelivulwa ngokusemthethweni uMeya kaMasipala waseMzumbe uCllr S.T Gumede kanye namakhansela.


Indlela umphakathi obuphume ngobuningi bawo ukuzothamnela lo mcimbi bekubonakala ukuthi abantu baseMzumbe bayilambele intuthuko emakhaya. Umphakathi uncome igalelo lomkhandlu nokuzinikela kwawo ukuthuthukisa izindawo zasemakhaya. “Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngelinye ilanga siyoke sibe neHholo elisezingeni eliphezulu njengaleli esilivula namhlanje, futhi elinezindlu zangasese ezisezingeni eliphezulu,” kuncoma uGogo wendawo uMaCele.”


UKhansela uGumede ikhumbuze umphakathi ngokubaluleka kokuvota futhi uvotela uhulumeni osebenzayo.  Kuke kwaba nomzuzu womunyu lapho iMeya ikhumbuza umphakathi ngendlela abantu abamnyama ababephethwe ngayo uhulumeni wobandlululo phambilini.  “Indoda yayiphoqeleka ukuba iyosebenza emakhishini abamhlophe, ibizwa ngawo wonke amagama ahlisa isithunzi koda yayingekho into ababengayenza, kubeka IMeya ngokukhathazeka.” UMeya uqhube wathi, “Mphakathi waseHlokozi niyalibona ukuthi lihle kanjani? Sifuna ukuthi noma sesibuya emva kwezinyanga ezintathu sibuye lilihle kanje lingalimele,” kusho uMeya. Iqhube yathi kunezimali ezishisiwe esisichithayo siwumkhandlu silungisa izakhiwo zikaHulumeni, “Leyo mali ngabe isebenza ukwakha ezinye izakhiwo ezintsha.” UGumede uthe ukuvikeleka kwalelihholo kuwumsebenzi osemahlombe wawowonke umphakathi waseHlokozi.


Umcimbi ube usuvalwa ngenhlokomo kutheleka umculi wodumo uPhuzekhemisi ofike waqhulula amanoni akhe kwachwaza indlu yonke abantu bevukwa uhlevane.