Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 Sigcina Umzumbe uhlanzekile

Bamukelwe ngelikhulu isasasa abasebenzi ababhekelele ukugcina izindawo zikaMasipala waseMzumbe ezinabantu abaningi zihlanzekile. Lo msebenzi bawuqale ngesonto eledlule ngokuyo bhekelela inhlanzeko endaweni yasoThuthwini esikhumulweni samatekisi kanye nezindawo ezakhele uMtholampilo wasoThuthwini.


UNksz Phumzile Mhlangu obhekele ezemvelo kuMasipala waseMzumbe uthe kunemigqomo emikhulu emine ebekwe ezindaweni ezahlukene eMzumbe, “Sinalemigqomo emine ebekwe ngasesikhumulweni samatekisi oThuthwini, ingaseMnyangweni wezenhlalakahle oThuthwini, isesikhumulweni samatekisi eSt Faiths endaweni ekuthiwa ise Junction kanye naseLuphepheni.” Uqhube wathi lezindawo zikhethwe ngoba zigcwala kakhulu abantu sonke isikhathi njengoba zingama renke kanye nemitholampilo. Ekhuluma nabasebenzela erenke yasoThuthwini uKhansela Thubelihle Mbayi uthe, “Ngiyanxusa ukuthi nisebenzisane nalabasebenzi abazogcina le ndawo ihlanzekile.” Ube esenxusa abasebenzi ukuthi basebenzisane kahle nabantu ababafice erenke. “Umbono wethu njengoMkhandlu waseMzumbe ukuthi sibe ne renki ehlanzekile ebukekayo njengoba sesiqashe abantu abazosebenza belungisa isimo sokungcola kulendawo.


UPhumzile ube esenxusa ukuthi umphakathi uyiphathe kahle le migqomo bangalahli ama battery, opende, izinto eziyimithi yasemitholampilo, izinsimbi, izilwane ezifile, ukungcolo okuphuma kwakhiwa. UNksz Mhlangu uphethe ngelithi kungekudala bafisa ukuba neloli eliqoqa udoti, “Kodwa loko kuyokwenzeka eminykeni ezayo uma ukhula lo mnyango wokuqoqwa kukadoti.”