Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4

Njengoba izinsuku zikaNcibijane sezifikile, singuMasipala waseMzumbe sinalezi zinhlelo zabantu abasha.  Izinhlelo zime kanje:


2013 Turton Beach Games


DATE      : 16 December 2013 (Monday)

VENUE  : Ward 19, Turton Beach

TIME      : 10h00


Summer Games


DATE      : 18 December 2013 (Wednesday)

VENUE   : Ward 18, Love Life (Cluster A)

TIME       : 10h00


DATE      : 19 December 2013 (Thursday)

VENUE   : Ward 5, Qwabe Sport Field (Cluster B)

TIME       : 10h00


DATE      : 20 December 2013 (Friday)

VENUE   : Ward 6, Mabheleni Sport Field (Cluster C)

TIME       : 10h00


DATE      : 21 December 2013 (Saturday)

VENUE   : Ward 9, KwaNogoduka Sport Field (Cluster D)

TIME       : 10h00


Kulama beach and summer games siqhakambisa yonke inhlobo yezemidlalo.   Ama-Athletics, Touch Rugby, Males soccer, Female Soccer, Netball yabesilisa nabesifazane, volley ball yabesilisa nabesifazane. Abaphumelele bathola izindondo nezinkomishi.


Sicela abantu abasha ukuthi baphume impela bazobamba iqhaza kulemidlalo esengiyibalile.FESTIVE SEASON GAMES