Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 Isasa lemidlalo yasebhishi eMzumbe  

Likhombise ukukhula kakhulu kubantu abasha isasasa lemidlalo yasolwandle ehlelwa uMasipala waseMzumbe eyaziwa ngama Turton Beach Games ka-2015.Bangaphezulu kuka-700 abantu abasha ababe yingxenye yelemidlalo njengoba wonke ama Wadi ebemelelekile ngokwemidlalo eyahlukene.


Usihlalo wekomidi lokuthuthukiswa kwezemidlalo eMzumbe, uMnu Nathi Jali, uthi  ubonga kakhulu ukubambisana kwale komidi nomasipala osekuzidlondlobalisa kakhulu ezemidlalo. “Ukubambisana kwale komidi nomasipala kusazozithuthukisa kakhulu ezemidlalo eMzumbe. Sibonga kakhulu indlela umasipala azamukela ngayo izinhlelo zethu zemidlalo aphinde athathe izinqumo zokufaka imali eyanele ukuze kuthuthuke ezemidlalo nabantu abasha.”


UMnu Jali uphinde waveza ukuthi ukwakhiwa kwengqalasizinda yezemidlalo eyanele yikho okudingeka kakhulu nokuzoqinisekisa ukuthi izinhlelo zemidlalo eyahlukene. Ukusho lokhu nje vele amaWadi amabili angaphansi koMzumbe, okungu Wadi-09, noWadi-08 anezizinda zokuthuthukiswa kwezemidlalo (Sports Hubs) alekelela ekukhuliseni ithalente lezemidlalo. Phezu kwalokho ezemidlalo zihlomule kakhulu kwisabelo mali sika 2014/15 njengoba ukwakhiwa kwenxanxathela yenkundla yezemidlalo iNkanini Indoor Sports Centre, sekuqalisile eWadi-18, eMthwalume. Le nkunda kulindeleke ukuba imumathe imidlalo enhlobonhlobo.


Imenenja yophiko lokuthuthukiswa kwabantu abasha eMzumbe, uMnu Philani Zama uthi lemidlalo iyakhula unyaka nonyaka. “Njengehhovisi labantu abasha, sibona lemidlalo ihambe kahle kakhulu kulo nyaka. Inani lama qembu aphuma emaWadini landile, kanti nabantu abasha bakujabulele kakhulu ukuba ingxenye yayo. Sinesiqiniseko ukuthi noma selithuthukisiwe lelibhishi abantu bazotheleke kulo ukuze kuthuthuke ezomnotho”.


UKhansela Matho Shozi oyilunga le-Exco,usisihlalo wekomidi loThuthukiswa kweZonmotho nokuHlela, uthi inhloso enkulu yalemidlalo ukubeka igama lebhishi lase Turton kwibalazwe njengoba lisezinhlelweni lokuthuthukiswa.


“Njengomasipala mukhulu umsebenzi esesiwenzile, ukuhlela ukuba leli bhishi lithuthukiswe. Silindele ukuba ekuphothulweni kwaleli bhishi, libe ngiliheha amehlo abantu, kube nenxanxathela yezitolo, nepaki yokungcebeleka” kubeka uShozi.


UKhansela Shozi uqhube wathi uMnyango weZokubusa ngoKubambisana naMakhosi (Cogta) KwaZulu-Natali sowusishayele ihlombe isinqumo samasipala waseMzumbe sokuthuthukisa lelibhishi, wase uxhasa ngemali elinganiselwa ku-R500, 000 ukuze kuqaliswe lolu hlelo. Uqhube wathi ukuthuthukiswa kwaleli bhishi kulindeleke ukuba kudale amathuba emisebenzi, kuthuthukise nomnotho wabantu baseMzumbe namaphethelo bakwazi ukuxosha ikati eziko. Ziningi izinhlelo umasipala waseMzumbe anazo kwezokuthuthukisa kwezomnotho nezokuvakasha okulindeleke ukuba ziqhubeke.  


Imiphumela yalemidlalo ebibanjelwe ebhishi ime kanje ngokwama cluster:

Kwi Volley ball Cluster-A, Soccer males Cluster-E, Soccer females Cluster-C, Morabaraba Cluster-A, Tug of War Cluster-A.