Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4 UMasipala waseMzumbe uklomelise abaphumelele

Bekuyintokozo yodwa abazali bebuka kuklonyeliswa izingane zabo emcimbini obuhlelwe uMasipala waseMzumbe uhlangene noMnyango weZemfundo.  Umcimbi obuthanyelwe IMeya kaMasipala waseMzumbe Cllr ST Gumede, iSekela lakhe Cllr NY Mweshe namakhansela esigungu esiphezulu ububanjelwe ehholo lomphakathi eMehlomnyama ngolwesihlanu.


UMeya wase Mzumbe uCllr S.T. Gumede uncome igalelo lothisha nokuzikhandla kwabo okufakazelwa imiphumela emihle kamatikuletsheni. “Sizimisele siwumkhandlu ukufukula abafundi abenzekahle ukuba baqhubeke nezifundo zabo emanyuvesi sibakhokhele imali yokuthi babhalise uma kuqala unyaka. Futhi, Phakathi kokuphela konyaka odlule nokuqala kwalonyaka sesithengele izingane ezibalelwa ku 800 umfaniswano wesikole. Sisazothengela izingane ezingu 1 500 njengoba kuqala lo nyaka,” kusho uMeya.


Umfundi NZ Nzama uyena obaqwaqwade bonke amakhanda ezikoleni ezakhele uMasipala waseMzumbe. UNzama ubefunda eMthwalume high School.  Ephawula ngokuphumelela kwakhe uthe “Ükuzikhandla noku qhelelana nezinto ezingaphusile nokuzithoba yikho okungibeke kulezinga engikulo, ngithanda nokubonga othisha ngokuzinikela kwabo besifundisa nangezimpelasonto” kusho uNzama. UMthwalume High School uvele njengesikole esikhiqiza abantwana abasebenza kanzima njengoba abahlanu kwabayishumi baphuma kusona lesikole sika Thishanhloko Sikhakhane. Isikole esibe nemiphumela emihle esihambe phambili eMzumbe kube iMalusi High School.


Abafundi abaphumelele bakonyeliswe ngizitifiketi kanye nezinkomishi. Nalu uhla lwezingane eziphumelele ngokulandelana kokuphumelela kwazo:


 1. Nzama ZG  Mthwalume High

2. Mngoma MP  Mthwalume High

3. Doncabe NP  Mthwalume High

4. Mngadi PS  KwaBhavu High

5. Mnguni Nosimo Luthuli High

6. Mbongwe SM Zibonele High

7. Mgobozi ZS  Mthwalume High

8. Khawula AM  Buhlebethu high

9. Ntaka SZ  Mthwalume High

10. Ngcamu NN  Buhlebethu High